ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

  1. ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  2. ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੀ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  4. ਜੇਕਰ ਫੰਡ, ਫੀਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ  ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਰੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
Regular Classes Fee to be paid at the time of admission
 B.Sc (Med)   B.Sc (Non-Med)   B.Sc(Eco.)   B.Com   B.A   M.A(Pol.Sc)
Maximum Fee per anuum  ₹    12,318    ₹          12,138  ₹       11,958  ₹       11,958  ₹       12,138  ₹       10,719
Minimum Fee per anuum  ₹    10,508    ₹          10,328  ₹      10,148   ₹      10,148   ₹         8,868  ₹         8,909
Regular Classes Fee Detail:
 Name of Fee/Fund Amt. UG Amt. PG Remarks
1  Admission Fee  ₹       10  ₹       15
2  Hostel Rent   ₹       24  ₹       24
3  Re-Admission Fee  ₹       10  ₹       15
4  Tuition Fee  ₹     144  ₹     180
5  Additional Class Fee  ₹       10  ₹       10
6  Amalgamated Fund  ₹     240  ₹     240
7  Botany Fund  ₹     180  ₹     180
8  Building Fund  ₹       30  ₹       30
9  Chemistry Fund  ₹     180  ₹     180
10  Computer Science Fund  ₹     180  ₹     180
11   Dilapidation Fund  ₹       50  ₹       50
12  E-Governance Charges  ₹     200  ₹     200
13  Electricity/Water/Generator Fund  ₹       100  ₹       100
14  Geography Fund  ₹     180  ₹     180
15  Health Fund  ₹       10  ₹       10
16  Higher Education Fund (DPI)  ₹       10  ₹       10
17  Hostel Funds  ₹  3,000  ₹  3,000
18  Hostel Security  ₹     540  ₹     540
19  House Exam Fee  ₹       30  ₹       30
20  Identity Card  ₹       30  ₹       30
21  Library Development Fund  ₹       40  ₹       40
22  Library Security  ₹     100  ₹     100
23  Magazine Fund  ₹       35  ₹       35
24  Music Instrument Fund  ₹     180  ₹     180
25  Music Vocal Fund  ₹     180  ₹     180
26  Parking Fee (Cycle)  ₹     150  ₹     150
27   Parking Fee (Scooter/M.Cycle)  ₹     350  ₹     350
28  Philisophy Fund  ₹     180  ₹     180
29  Physical Education Fund  ₹     180  ₹     180
30  Physics Fund  ₹     180  ₹     180
31  Psychology Fund  ₹     180  ₹     180
32  Red Cross Flag   ₹       15  ₹       15
33  Red Cross Fund  ₹       24  ₹       24
34  Self Dependence Fund  ₹         5  ₹         5
35   State Sports Fund  ₹       75  ₹       75
36  Student Aid Fund  ₹         5  ₹         5
37  Zoology Fund  ₹     180  ₹     180
38  PTA Contribution  ₹  2,400  ₹  2,400
39  Block Entry Fee  ₹       50  ₹       50
40  College Development Fund  ₹     120  ₹     120
41  Continuation Fee  ₹     300  ₹     300
42   Examination Fee (Univ.) per semester  ₹  1,450  ₹  1,450
43  Examination Form (Univ.) per semester  ₹     120  ₹     120
44  Furniture Fund  ₹       25  ₹       25
45  Infrastructure Fund  ₹     100  ₹     100
46  Migration Fee  ₹     150  ₹     150
47  NSS  ₹       80  ₹       80
48  Practical Exam Fee  ₹     550  ₹     550
49  Punjabi Language Fund (Punjabi Bhasha...)  ₹       75  ₹       75
50  Registration Fee  ₹     800  ₹     800
51  Sports Development Fee  ₹       25  ₹       25
52  Sports Fee  ₹     500  ₹     500
53  Sports Hostel Fee  ₹     200  ₹     200
54  Sports Infra. Development Fund  ₹     200  ₹     200
55  Sports wing fee  ₹     100  ₹     100
56   Verification Fee  ₹     800  ₹     800
57  Youth Welfare Fund  ₹     100  ₹     100
58  Skill Development Fund  ₹     600  ₹     600
59  Late Admission Fee (principal approval)  ₹     500  ₹     500
60  Late Admission Fee (Dean Col. Dev. approval)  ₹  1,000  ₹  1,000
61  Late Admission Fee (VC approval)  ₹  1,500  ₹  1,500
62  Late Admission Fee (Academic Council approval)  ₹  2,000  ₹  2,000
Fee & Fund for Self Finance Courses under HEIS
S. No. Fee Name Type BBA/BCA B.com Professional Biotech MA History
/
Phillosphy/ MSc Math  MSc Phy Diploma
in food production
Diploma in food & bevarge service
1 Absence Fine C Fund 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amalgamated Fund C Fund 240 240 240 240 240 240 240 240 240
3 Annual funds C Fund 4681 4681 5422 5422 5422 5422 5106 5000 5000
4 College fund(Boys)  C Fund 6560 6560 5250 5916 5916 5916 7148 5000 5000
5 College fund(Girls)  C Fund 4686 4686 3750 4226 4226 4226 5003 5000 5000
6 Computer fee C Fund 0 0 200 200 200 200 200 200 200
7 Furniture Fund C Fund 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Hostel Electricity/Water Fund C Fund 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
9 Hostel Rent (Treasury) C Fund 24 24 24 24 24 24 24 24 24
10 Hostel/Mess Security Fund C Fund 540 540 540 540 540 540 540 540 540
11 Identity Card C Fund 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12 Laboratory Fund C Fund 6560 6560 5250 0 0 0 7148 6500 6500
13 Library Development Fund C Fund 150 150 150 150 150 150 150 150 150
14 Parking Fee (Cycle) C Fund 150 150 150 150 150 150 150 150 150
15 Parking Fee (Scooter/M.Cycle) C Fund 350 350 350 350 350 350 350 350 350
16 Re-Admission Fee C Fund 200 200 200 200 200 200 200 200 200
17 Red Cross Flag  C Fund 15 15 15 15 15 15 15 15 15
18 Red Cross Fund C Fund 24 24 24 24 24 24 24 24 24
19 Security C Fund 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 2000 2000
20 Tuition Fee(Boys)  C Fund 1313 1313 1295 966 966 966 1449 0 0
21 Tuition Fee(Girs)  C Fund 938 938 925 690 690 690 1014 0 0
22 HEIS Development Fund C Fund 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
23 Block Entry Fee Uni. Fund 50 50 50 50 50 50 50 50 50
24 College Development Council Uni. Fund 120 120 120 120 120 120 120 120 120
25 Continuation Fee Uni. Fund 300 300 300 300 300 300 300 300 300
26 Examination Fee (Univ.) per sem Uni. Fund 1450 1500 1500 1450 1450 1450 1450 1350 1350
27 Examination Form (Univ.)per sem Uni. Fund 120 120 120 120 120 120 120 120 120
28 Skill Development Fund 600 600 600 600 600 600 600 600 600
29 Infrastructure Fund Uni. Fund 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 Migration Fee Uni. Fund 150 150 150 150 150 150 150 150 150
31 NSS Uni. Fund 80 80 80 80 80 80 80 80 80
32 Practical Exam Fee per sem. Uni. Fund 550 550 550 550 550 550 550
33 Punjabi Language Fund (Punjabi Bhasha...) Uni. Fund 75 75 75 75 75 75 75 75 75
34 Registration Fee Uni. Fund 800 800 800 800 800 800 800 800 800
35 Sports Development Fee Uni. Fund 25 25 25 25 25 25 25 25 25
36 Sports Fee Uni. Fund 500 500 500 500 500 500 500 500 500
37 Sports Hostel Fee Uni. Fund 200 200 200 200 200 200 200 200 200
38 Sports Infra. Development Fund Uni. Fund 200 200 200 200 200 200 200 200 200
39 Verification Fee Uni. Fund 800 800 800 800 800 800 800 800 800
40 Youth Welfare Fund Uni. Fund 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 Sports wing fee Uni. Fund 100 100 100 100 100 100 100 100 100
42 Late Admission Fee (with principal approval) Uni. Fund 500 500 500 500 500 500 500 500 500
43 Late Admission Fee (with Dean coll.Dev. approval) Uni. Fund 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
44 Late Admission Fee with VC Approval Uni. Fund 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
45 Late Adm Fee with Academic Council  Uni. Fund 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ।
  1. ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋ ਨਾ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  3. ਸਕੂਟਰ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
1) ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ / ਬੋਰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 950/- ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ /ਵੇਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
2) ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 800 ਰੁ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 300ਰੁ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3) ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
600

This document was last modified on: 06-07-2018