ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ।

Independence Day Celebrations in the College

The National Flag was hoisted by the Vice-Principal, Prof. (Mrs.) Jagdish Kaur on the occasion of Independence Day celebrations in the College campus on 15th August 2019.

TIME TABLE 2019-20 NEW

TEACHERS' PROCTORIAL DUTIES 2019-20

 • The main gate of the college will daily remain closed for the entry or exit of students from 10:00 AM to 01:30 PM.
 • For any kind of work in the college office, the visiting hours for the public are from 01:30 PM to 02:30 PM on all working days.
 • Entry to the college campus without a valid ID proof is strictly prohibited.
   
 • Saturdays are not holidays in the college but are full fledged working days (unless it is a Gazetted holiday List of holidays).

ਇਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ :-

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ:-

Average of two Tests

40% of the total Internal Assessment Marks

One Written Assignment only- (for Undergraduate Courses)

One Written Assignment / Seminar etc. - (for Postgraduate Courses)

40% of the total Internal Assessment Marks

Attendance

20% of the total Internal Assessment Marks


  • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
  • ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਘਟੋ-ਘਟ 75% ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • As per the latest notification of Punjabi University Patiala:-
  • There shall be a Compulsory paper of Environmental and Road Safety  in the IIIrd Semester of all undergraduate courses (instead of their IVth Semester, as notified by the University earlier). 
  Classes for all the courses started w.e.f.  26th July 2019.
  For any issue/query regarding fee, kindly contact Superintendent (Accounts) in the College Office.

  • Late fee 500/- extra w.e.f.  21.07.2019 to 31.07.2019 and admission only with the approval of the Principal.
  • Late fee 1000/- extra w.e.f.  01.08.2019 to 09.08.2019 and admission only with the approval of Dean College Development Council .
  • Late fee 1500/- extra w.e.f.  10.08.2019 to 20.08.2019 and admission only with the approval of Vice Chancellor, Punjabi University, Patiala.
  • Late fee 2000/- extra w.e.f.  21.08.2019 to 31.08.2019 and admission only with the approval of Academic Council of Punjabi University, Patiala.