ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ।

Independence Day Celebrations in the College

The National Flag was hoisted by the Vice-Principal, Prof. (Mrs.) Jagdish Kaur on the occasion of Independence Day celebrations in the College campus on 15th August 2019.


The Compulsory paper of Environmental and Road Safety Awareness  for IIIrd Semester of all undergraduate courses will be conducted by the Punjabi University, Patiala in the college Campus on 20th November 2019.


TIME TABLE 2019-20 NEW


REVISED TEACHERS' PROCTORIAL DUTIES 2019-20

  • The main gate of the college will daily remain closed for the entry or exit of students from 10:00 AM to 01:30 PM.
  • For any kind of work in the college office, the visiting hours for the public are from 01:30 PM to 02:30 PM on all working days.
  • Entry to the college campus without a valid ID proof is strictly prohibited.
     
  • Saturdays are not holidays in the college but are full fledged working days (unless it is a Gazetted holiday              List of holidays).


Classes for all the courses started w.e.f.  26th July 2019.