ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Online application form filling for the academic session 2020-21 is open :-
After applying on this website, kindly check out your name in the Applicants List to confirm that your form has been properly filled.
1st Year Undergraduate Candidates are required to fill up two online application forms:-

  1. One on this website www.grcb.ac.in
  2. Another on a web portal of Punjabi University Patiala, admissions.learnpunjabi.org 
  3. Filling up of both of these application forms is a must.

  For any query regarding admissions, drop us an e-mail at :-

  enquirygrcb@gmail.com  or

  9478573363, 94641103115 


  For any issue/query regarding fee, kindly contact Superintendent (Accounts) in the College Office. (0164-2211983)


  ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ:

  • ਚਿਤਾਵਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਗਲਤ ਨੰਬਰ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਨੰਬਰ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  • (ੳ) ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸ ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ  ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬ ਸਾਇਟ , admissions.learnpunjabi.org  ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ID  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ।
  • ਜਰੂਰੀ ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ, admissions.learnpunjabi.org ਉਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ID  ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ID  ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ID ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
   (ਅ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ  ਅੰਡਰ   ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸ ਸਮੈਸਟਰ 1 ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
   (ੲ) ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਯੂਨੀ. ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ID ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ  ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ www.grcb.ac.in ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 
  • ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਗਾਰਡਿਅਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
  • ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ.ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
  • ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ SMS ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  • ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:-
  •  ਫੋਟੋਗਰਾਫ (100kb ਅਤੇ 140*180 pixel)
  • ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ( Max. 300kb)
  • ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ( Max. 300kb)
  • ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਵਲ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ। ( Max. 300kb)

  ਨੋਟ:- ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੇਵਲ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

  ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
  1. ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ www.grcb.ac.in ''ਤੇ ਜਾਉ।
  2. APPLY ONLINE ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
  3. ਆਨ ਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੈੱਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਭਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
  4. ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ Submitਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  5. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ./ User Name ਅਤੇ Password ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ-ਸਕਰੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਣਾ User Name ਅਤੇ Password ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. User Name ਅਤੇ Password ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  6. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ One Time Password(OTP) ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਤੇ SMS/e-Mail ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤੁੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਨੂੰ Verify ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
  7. Mobile Number and/or E-Mail ID ਨੂੰ  Verify ਕਰਨ ਲਈ Verify ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਐੱਸ ਐਮ ਐੱਸ ਜਾਂ ਈ.ਮੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ One Time Password(OTP) ਭਰੋ ਅਤੇ Submit ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
  8. ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਆਦਿ ਭਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
  9. ਆਪਣੀ 100kb ਸਾਇਜ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
  10. ਸਟੈੱਪ 3A 'ਤੇ Reserve ਕੈਟਾਗਿਰੀ/ਸਟੈੱਪ 3B 'ਤੇ Reserve Sub Category ਭਰੋ ਅਤੇ Save ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਟੈੱਪ 3A ਅਤੇ 3B  ਛੱਡ ਦਿਉ।
  11. ਸਟੈੱਪ 4 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਭਰਨ ਲਈ Add Lower Exam Details ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  12. ਸਟੈੱਪ 5 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ  ਵਿਸ਼ੇ ਭਰਨ ਲਈ  Add Subject details of Selected Exam ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  13. ਸਟੈੱਪ 6 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
  14. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋ ਵੱਧ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹੀ Username ਅਤੇ Password  ਨਾਲ  Login ਕਰਕੇ Add Class ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਇਨ ਭਰੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ/ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 10/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  15. ਸਟੈੱਪ 7 'ਤੇ Add Subjects of Selected Class ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

  BA-I ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ Save ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

  ਨੋਟ:-  

  1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਵਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ Latest updates ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ Rank ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Cut of Merit list  ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਂਹੀ ਇੱਕ SMS ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ Display ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SMS ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 
  3. ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  4. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ  ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ  ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ   ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  5. ਰੂਰਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਫੋਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ Download ਵਾਲੇ Tab ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।                  
  • ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਰੰਤ  ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ www.grcb.ac.in 'ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
  • ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ Applicants ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ merit ਵਿੱਚ  ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  1. ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਣੇ Username and Password ਨਾਲ Login ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਕੇ ਅਪਣਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
  2. ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਰਜੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਅਪਣਾ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰਨ।
  4. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ SC/ST, BC ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
   ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ www.grcb.ac.in ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  This document was last modified on: 06-08-2020