ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 08-07-2017

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ interview/counselling ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਖ ਵਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

Sr. No.

Class

Date of Interview

VENUE FOR INTERVIEW

VENUE FOR STUDENTS TO SIT

1

Diploma in Food & Beverage Services

10-Jul-2017

Dept. of Hotel Management

Dept. of Hotel Management

2

Diploma in Food Production

10-Jul-2017

Dept. of English

Room No. 2

3

BSc Bio. Tech.- I

10-Jul-2017

Botany Lab

Botany Lab

4

BSc Bio. Tech.- II

11-Jul-2017

Botany Lab

Botany Lab

5

BSc Bio. Tech.- III

12-Jul-2017

Botany Lab

Botany Lab

6

BSc Med.- I

10-Jul-2017

Zoology Lab

Zoology Lab

7

BSc Med.- II

13-Jul-2017 to 14-Jul-2017

Botany Lab

Botany Lab

8

BSc Med.- III

11-Jul-2017

Chemistry Lab

Room No 7

9

BSc Non Med.- I

10-Jul-2017

Physics Lab

Room No 26

10

BSc Non Med.- II

12-Jul-2017 to 13-Jul-2017

Chemistry Lab

Room No 6

11

BScNon Med.- III

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Chemistry Lab

Room No 7

12

BA-I Hon. Sch. In Eco.

10-Jul-2017

Dept. of Geography

Dept. of Geography

13

BSc Eco. Hons.-II

14-Jul-2017

Dept. of Geography

Dept. of Geography

14

BSc Eco. Hons.-III

15-Jul-2017

Dept. of Geography

Dept. of Geography

15

BA-I

10-Jul-2017

Comp. Lab-III (Room54)

Room No 50, 51

16

BA-II (BOYS)

11-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of Comp.

Room No 49

17

BA-II (GIRLS)

12-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of English

Room No 2, 3

18

BA-III

12-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of Physical Edu.

College Gym.

19

B.Com-I

10-Jul-2017

Dept. of Commerce

College Auditorium

20

B.Com-II

13-Jul-2017

Dept. of Commerce

College Auditorium

21

B.Com-III

14-Jul-2017

Dept. of Commerce

College Auditorium

22

BCA-I

10-Jul-2017

Comp. Lab-I (R # 47)

Room No 45

23

BCA-II

12-Jul-2017 to 13-Jul-2017

Comp. Lab-I (R # 47)

Room No 45

24

BCA-III

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Comp. Lab-I (R # 47)

Room No 45

25

BBA-I

10-Jul-2017

Comp. Lab-II (R # 117)

Room No 114

26

BBA-II

12-Jul-2017 to 13-Jul-2017

Comp. Lab-II (R # 117)

Room No 114

27

BBA-III

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Comp. Lab-II (R # 117)

Room No 114

28

MA Pol. Sc.-I

12-Jul-2017 to 13-Jul-2017

Dept. of Political Science

Room No 48

29

MA Pol. Sc.-II

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of Political Science

Room No 48

30

MSC PHYSICS-I

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Physics Dept.

Room No 26

31

MSc PHYSICS-II

15-Jul-2017

Physics Dept.

Physics lab

32

MSc MATHS-I

13-Jul-2017 to 14-Jul-2017

Dept. of Mathematics

Room No 14

33

MSc MATHS-II

15-07-2017

Dept. of Mathematics

Room No 14

34

M.A PHILOSOPHY-I

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of Philosophy

Yoga Centre

35

M.A PHILOSOPHY-II

15-Jul-2017

Dept. of Philosophy

Yoga Centre

36

M.A HISTORY-I

14-Jul-2017 to 15-Jul-2017

Dept. of History

Room No 50

37

M.A HISTORY-II

15-Jul-2017

Dept. of History

Dept. of History

This document was last modified on: 09-Jul-2017